ระบบการจัดการคะแนนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

Activity Scoring Management System A Case Study of Agriculture and Technology Faculty.